شماره جاری: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 5-152 

4. عملکرد رجال بصره در آستانه‌ی جنگ جمل

صفحه 71-97

علی محمد میرجلیلی؛ کمال صحرائی اردکانی؛ اکرم السادات حسینی هنومرور