مغازی واقدی، منبعی کهن در سیره نظامی پیامبر اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کتاب مغازی نوشتۀ محمد بن عمر واقدی از منابع کهن تاریخی در زمینۀ سیرۀ پیامبر اکرم  در جنگ‌های صدر اسلام است. اهمیت این اثر که به جهت جایگاه مؤلف، اعتبار کتاب، نزدیکی نویسنده به عصر وقوع حوادث و روش ممتاز واقدی در تألیف است، شناساندن و معرفی آن را ضروری می‌نماید. مقالۀ پیش‌رو با سیری در کتاب و استفاده از شیوۀ توصیفی- تحلیلی به معرفی واقدی و کتابشناسی اثرش پرداخته است. در مجموع و با صرف نظر از انتقادات وارده بر برخی مطالب نقل‌شده در کتاب، مغازی واقدی منبعی مهم و دسته اول تلقی می‌شود چه اینکه روایات تاریخی را نقّادی، محل وقوع مغازی پیامبر  را از نزدیک مشاهده و با ذکر جزئیات ناب حوادث، سخنان نو و متفاوت از دیگر نویسندگان بیان کرده است.

کتاب مغازی نوشتۀ محمد بن عمر واقدی از منابع کهن تاریخی در زمینۀ سیرۀ پیامبر اکرم  در جنگ‌های صدر اسلام است. اهمیت این اثر که به جهت جایگاه مؤلف، اعتبار کتاب، نزدیکی نویسنده به عصر وقوع حوادث و روش ممتاز واقدی در تألیف است، شناساندن و معرفی آن را ضروری می‌نماید. مقالۀ پیش‌رو با سیری در کتاب و استفاده از شیوۀ توصیفی- تحلیلی به معرفی واقدی و کتابشناسی اثرش پرداخته است.

کلیدواژه‌ها