تاریخ و سیره اهل بیت (ع) (HAS) - راهنمای نویسندگان