اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

جناب آقای دکتر هادی وکیلی

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

hvkgmail.com


استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

دبیر همایش اسلام و فمینیسم

دبیر همایش تعامل اسلام و ایران در گستره تاریخ

عضویت در کمیته وقف دانشگاه فردوسی مشهد

راهنمایی بیش از 80 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

چاپ بیش از 70 مقاله علمی پژوهشی در مجلات داخلی و خارجی