اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

جناب آقای دکتر علیرضا روحی

مدیر گروه تاریخ دانشگاه علوم اسلامی رضوی

aroogmail.com


عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

مدیر گروه آموزشی تاریخ دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی

پژوهشگر مرکز اسناد و کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

همکاری علمی در تألیف دانشنامه جهان اسلام

چاپ مقالات متعدد در مجلات علمی و پژوهشی

راهنمایی و مشاوره بیش از 20 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری